Gymnázium


O studijním oboru Gymnázium

Čtyřleté gymnázium se všeobecným zaměřením je klasickým a vysoce ceněným oborem vzdělávání, v němž jsou studenti připravováni především na studium na vysokých školách a v dalších formách terciárního vzdělávání, eventuálně pro uplatnění v pracovních pozicích, které vyžadují široký kulturní rozhled. Vychází z rámcového vzdělávacího plánu, který zpracoval Výzkumný ústav pedagogický v roce 2007. Název našeho ŠVP "S notebookem do školy", charakterizuje výuku s pomocí informačních technologií, jejíž formy lze shrnout pod název CAL (Computer Aided Learning). Číslo oboru je 79-41-K/41.

Uvědomujeme si, že v moderní Evropě se nelze obejít bez jazykových znalostí, proto uplatňujeme rozšířenou výuku jazyků. Kromě anglického jazyka, v němž vytváříme skupiny tří úrovní pokročilosti, si mohou studenti vybrat španělský, francouzský nebo německý jazyk. V případě zájmu skupiny studentů o jiný druhý jazyk jsme schopni na tuto žádost kladně reagovat a zajistit výuku prakticky každého světového jazyka. Jsme si vědomi, že globalizace povede k většímu užívání pro nás dosud exotických jazyků, jako je arabština a čínština.

Větší důraz, než je dosud obvyklé, je u nás kladen na výuku informačních technologií, a to z uživatelského pohledu. Absolvent oboru gymnázium nejen ovládá běžné PC a notebook jako zkušený uživatel, ale umí i efektivně pracovat s kancelářskými aplikacemi, vybírat a posuzovat uživatelské programy a, což zvláště zdůrazňujeme, vyhledávat, třídit a hodnotit informace získané na webu a z elektronických studijních materiálů.

Volitelné předměty

Již od prvního ročníku se žáci mohou profilovat pomocí volitelných předmětů. Každoročně nabízíme

 • konverzace v cizích jazycích 
 • literární seminář 
 • společenskovědní seminář 
 • matematický seminář 
 • biologický seminář 
 • chemicko-fyzikální seminář 
 • ekonomický seminář 
 • zeměpisný seminář 
 • dějepisný seminář 
 • psychologii

a další dle aktuálních požadavků studentů a jejich rodičů.

Naší prioritou je poskytnout studentům široký vzdělávací základ, řečeno termíny rámcového vzdělávacího programu komplexní kompetence v oblasti učení, řešení problémů, komunikace, sociálních interakcí, dále v oblasti občanských postojů a v neposlední řadě také kompetence k podnikavosti.

Absolvent gymnázia EDUCAnet

 • je všestranně rozvinutou, svobodnou a nezávislou osobností 
 • umí se na dobré úrovni vyjadřovat v českém jazyce, a to ústní i písemnou formou 
 • umí konverzovat a číst texty ve dvou světových jazycích 
 • má základní přehled v hlavních vědeckých oborech 
 • uznává morální hodnoty demokratické společnosti a řídí se jimi 
 • je schopen efektivně pracovat v kolektivu a v přiměřené míře jej vést 
 • efektivně nachází, zpracovává a vyhodnocuje informace z klasických a elektronických médií 
 • orientuje se v odborných textech, umí na jejich základě napsat abstrakt a referát 
 • umí vytvářet strukturované texty a odborné práce 
 • ovládá uživatelsky výpočetní techniku, vytváří texty, tabulky, grafy, prezentace a databáze 
 • obhájí svůj názor na základě objektivních faktů 
 • dokáže prezentovat své myšlenky, názory a výsledky práce před ostatními lidmi 
 • kultivovaně diskutuje, v diskuzi respektuje ostatní názory 
 • umí zhodnotit jednání ostatních lidí, nepodléhá zbytečně mediálním vzorům 
 • uvědomuje si důležitost sebevzdělávání a aktivně ho praktikuje 
 • umí využívat e-learningové aplikace 
 • je schopen si odpovědně vybrat studijní program terciárního vzdělávání 
 • je připraven ke studiu zvoleného oboru