Kodex učitele sítě EDUCAnet


 1. Zná vizi zřizovatele, ztotožňuje se s ní, sděluje ji žákům a rodičům
 2. Zná hodnoty vyznávané v síti EDUCAnet, ztotožňuje se s nimi a uplatňuje je ve svém výchovném a pedagogickém působení a to ve všech činnostech ve škole i na všech mimoškolních akcích. K uznávání těchto hodnot vede žáky.
 3. Zná strategické postupy uplatňované v sití EDUCAnet, které jsou cestou k naplnění vize zřizovatele. Tyto postupy uplatňuje ve svých výukových plánech. Ke strategickým postupům se vyjadřuje a navrhuje jejich korekce. Do schválení změn jsou závazné aktuálně platné strategické postupy. Se strategickými postupy seznamuje žáky a jejich rodiče.
 4. Uplatňuje moderní výukové metody. Typickým znakem sitě EDUCAnet je mnohem méně drilování a memorování faktů. Výrazně více se požadované vědomosti a informace vyhledávají, třídí, zpracovávají, vyhodnocují a užívají pro výuku a žákovské projekty.
 5. Řídí se závazným dokumentem, kterým je Školní vzdělávací plán (ŠVP). Je obeznámen se zde uvedenými cíly vzdělávání, kterými jsou A) Vybavit žáky klíčovými kompetencemi, B) Vybavit žáky širokým vzdělanostním základem, C) Připravit žáky k celoživotnímu učení, profesnímu, občanskému i osobnímu uplatnění. Klade naprosto stejný důraz tyto všechny části výchovně vzdělávacího procesu.
 6. Neučí a nehodnotí žáky v klasickém slova smyslu. Je tutorem výchovných a výukových hodin. Motivuje žáky k učení, učí žáky učit se. Vymezuje rozsah poznání v souladu se svým výukovým plánem a školním vzdělávacím plánem (ŠVP). Připravuje žáky proetapu následného celoživotního vzdělávání.
 7. Vede žáky k multimediálnímu zpracování žákovských prací, esejí a výstupů z projektových týdnů. Pracuje s digitálním obrazem, zvukem a textem. Závěrem žákovských prací je sebehodnocení žáka, hodnocení kolektivem a pedagogem. Veškeré multimediální výstupy archivuje v určených úložištích školní dat. Všechny úkoly a samostatné a týmové práce žáků zadává tak, aby žák věděl, proč musí danou věc udělat.
 8. Organizuje a zabezpečuje výuku pro přidělenou skupinu/třídu. Při hodnocení využívá věcné číselné i slovní hodnocení dle standardů školy. Vyváženě využívá danou stupnici, řádně informuje rodiče, zejména prostřednictvím k tomu určenému hodnotícího programu (např. iŠkola). Výrazně negativní průměr hodnocené svěřené skupiny/třídy je důvodem pro hospitaci a další opatření ze strany vedení školy. Prioritně využívá 
 9. všechny možnosti pozitivní motivace žáků. Na začátku školního roku srozumitelně seznámí žáky s pravidly hodnocení jejich práce (co, kdy, kde, jak, proč) a tato pravidla dodržuje.
 10. Postupuje diferencovaně, zejména ke slabším žákům a těm, kteří z nejrůznějších důvodů zůstali pozadu. Těmto skupinám se věnuje po výuce, kondičními lekcemi, korespondenčně, pomáhá pomocí sociálních sítí a e-mailu.
 11. Žákům, kteří jsou slabší v písemném či ústním projevu umožní způsob testování vědomosti, ve kterém žák podává lepší výkony.
 12. Plnohodnotně využívá zdroje E-learningu určené školou (nebo sítí EDUCAnet). Sám se aktivně podílí na tvorbě e-learningových materiálů, zpracovává vlastní lekce a cituje vhodné veřejné zdroje a zpřehledňuje je.
 13. Ovládá nadstandardně výpočetní techniku, práci na internetu nové generace. Stále se v tomto oboru zdokonaluje a snaží se stačit dynamickému rozvoji informačních technologií.
 14. Zdrženlivě hodnotí objektivní skutečnosti. Může uplatňovat svůj pohled na svět a svoji kulturu, tyto hodnoty však nevnucuje svým žákům.
 15. Vědění a vědomosti neustále propojuje s reálným životem a praxí. Vede žáky k uplatňování naučeného v reálné situaci. Do výuky včleňuje outdoor akce, exkurze, projektové týdny. Vede žáky k uplatnění naučeného popř. další informace dohledávat. Využívá simulačních her, kde žák řeší konkrétné problém, který ho může v reálném životě potkat.
 16. Vede žáky k respektování pravidel, dodržování školního řádu, pravidel soužití a společenských pravidel. Sám tato pravidla také dodržuje a je v tomto ohledu příkladem žákům.
 17. V maximální míře je loajální ke svému zaměstnavateli, jeho pokyny bere za své a to i v případech, kdy se s nimi zcela neztotožňuje.
 18. Při výchovném a vzdělávacím procesu, dříve, nežli použije jakýkoliv postih či sankci, čerpá ze všech možností dostupných pozitivních motivačních stimulů. (Motivací pro žáky je, když na určité věci přicházejí sami, když mohou být pyšni na své výsledky a mají pocit, že je zajímá to co studují.) Vnější motivace známkou je výrazně méně hodnotná, nežli motivace vnitřní.

Novinky


11. 09. 2017 – Zahájení dálkového studia pro školní rok 2017/18


11. 09. 2017 – Rozpis ústních maturitních zkoušek, podzim 2017


05. 09. 2017 – Cambridge English Exam Dates Autumn/Winter 2017


05. 09. 2017 – Nabídka jazykové výuky


28. 08. 2017 – Termíny DZK - září 2017


31. 07. 2017 – Termíny opravných zkoušek


07. 07. 2017 – EDUCAnet Praha students score high marks in Online Placement Test


30. 06. 2017 – PROJEKT ERASMUS+ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO KOLEGY Z TURECKA


20. 06. 2017 – A unique opportunity to gain international recognition and valuable prizes


24. 05. 2017 – Essay Competition standings


15. 05. 2017 – Rozpis ústních maturit


15. 05. 2017 – Výsledky didaktických testů


28. 04. 2017 – Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek


10. 04. 2017 – Cambridge English Exam Dates Spring/Summer 2017


10. 04. 2017 – EDUCAnet Praha has become a partner school of AKCENT IH Prague


08. 02. 2017 – NeT Schools of EDUCAnet Essay Competition 2017


14. 01. 2017 – VELIKÁ GRATULACE STUDENTŮM ZŠ a SŠ EDUCANET!


13. 12. 2016 – Nové možnosti, nová cesta k cíli:


04. 12. 2016 – Mundo Hispano


10. 06. 2016 – Staň se závodníkem!


15. 03. 2016 – Fantastic opportunity for students


05. 02. 2016 – Nové prostory školy


23. 11. 2015 – Cambrige English


18. 11. 2015 – English Olympics


10. 11. 2015 – Španělská olympiáda


05. 11. 2015 – Cambridge First (FCE) Exam Day at EDUCAnet Praha


04. 09. 2015 – Uplatnění absolventů (zdroj: www.profesia.cz)


02. 07. 2015 – Podpořte školu


Novinky »