O projektu


Název projektu   Inovace kurikulárních dokumentů školy ve vztahu k požadavkům trhu práce  
 Realizátor projektu    EDUCAnet - Soukromé gymnázium Praha, s.r.o.  
 Dotační titul    Operační program Praha Adaptabilita (OPPA)  
 Číslo a název prioritní osy    17.3 Modernizace počátečního vzdělávání  
 Číslo výzvy    02  
 Registrační číslo projektu    CZ.2.17/3.1.00/32297  
 Schálený rozpočet projektu    1 788 900,86  

O projektu

EDUCAnet – Soukromé gymnázium Praha, s.r.o. zahájilo k 1.1. 2010 realizaci projektu „Inovace kurikulárních dokumentů školy ve vztahu k požadavkům trhu práce“. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií na naší škole, a to na základě inovace kurikulárních dokumentů školy ve vztahu k požadavkům trhu práce, a na základě rozvoje moderních forem a metod výuky s důrazem na mezipředmětové vazby.

Projekt je zaměřen na oba studijní obory školy (Gymnázium a Informační technologie - aplikace osobních počítačů). Součástí projektu je rozvoj spolupráce s partnerem na trhu práce, IBM Česká republika, spol s r.o., který se bude podílet na rozšíření vzdělávací oblasti ICT, zpřístupní podpůrný software pro výuku i inovativní výukové materiály a umožní zajímavé přednášky ve škole i v IBM Innovation Center. Tento projekt je podpořen v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Dílčí cíle projektu

  • Inovace a rozšíření kurikulárních dokumentů školy pro studijní obory Gymnázium všeobecné a Informační technologie - aplikace osobních počítačů. Ve spolupráci s odborným partnerem, společností IBM, bude inovována a rozšířena vzdělávací oblast ICT. Inovovaná a rozšířená vzdělávací oblast bude více reflektovat potřeby budoucích zaměstnavatelů a rozvíjet odborné i klíčové kompetence žáků uplatnitelné na trhu práce.
  • Podpora moderních forem a metod výuky včetně rozvoje projektového vyučování, názorné a praktické výuky a důrazu na mezipředmětové vazby.
  • Zvýšení odborných kompetencí pedagogických pracovníků školy pro implementaci inovovaných a rozšířených kurikulárních dokumentů do výuky, a to formou odborných školení pro pedagogy v oblasti informačních a komunikačních technologií.
  • Zvýšení ICT znalostí a dovedností žáků, a to na základě implementace inovovaných a rozšířených kurikulárních dokumentů do výuky. Inovované kurikulární dokumenty budou realizovány formou povinných, povinně volitelných a nepovinně volitelných předmětů.

Cílovou skupinu projektu tvoří žáci naší střední školy. Vzdělávací potřeby (nejen) našich žáků jsou definovány v nových rámcových vzdělávacích programech, kde je kladen důraz zejména na klíčové a odborné kompetence. Inovace a rozšíření kurikulárních dokumentů školy v oblasti informačních a komunikačních technologiích, podpora spolupráce s odborníkem z praxe a zavedení inovativních forem a metod výuky umožní rozvoj těchto kompetencí a zvýšení praktických znalostí žáků i jejich obeznámení s praxí.

Druhou skupinou podpořených osob jsou pedagogové školy, kteří budou v rámci projektu dále vzděláváni, aby mohli realizovat inovované vzdělávací obsahy kurikulárních dokumentů ve výuce.