O projektu Název projektu  Inovace výuky přírodních věd
 Realizátor projektu  EDUCAnet – gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o.
 Dotační titul   Operační program Praha Adaptabilita (OPPA) 
 Číslo a název prioritní osy   17.3 Modernizace počátečního vzdělávání 
 Číslo výzvy   04 
 Registrační číslo projektu   CZ.2.17/3.1.00/34124
 Schálený rozpočet projektu   1 453 558,72 Kč


Naše škola zahájila k 1.2. 2012 realizaci nového projektu, který umožní rozšířit a prohloubit přírodovědné vzdělávání na škole a zřídit a vybavit zcela novou laboratoř přírodních věd, kde se žáci budou praktickou formou užit fyziku, chemii a biologii. Tento projekt je podpořen v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Čeho chceme v projektu dosáhnout?

Hlavním cílem našeho projektu je inovace výuky přírodních věd na škole a zavedení výukových témat podporujících finanční gramotnost žáků a rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy a osvěty na škole. V rámci projektu bude zkvalitněna a rozšířena výuka v přírodovědných předmětech, zavedeno projektové a praktické vyučování s důrazem na mezipředmětové vazby, vytvořen a realizován praktický přírodovědně-environmentální projekt, který se bude skládat z 10ti dílčích témat (projektů), budou zpracována témata pro podporu finanční gramotnosti a zavedena do výuky, dále bude inovován školní vzdělávací program pro dva obory školy a rozšířen plán EVVO na škole, ve kterém je zpracováno průřezové téma environmentální výchova.

Dílčími cíli projektu jsou:

- zavedení názorné a projektové výuky v rámci předmětů Ekologie a Chemie pro 1. ročník v oboru Informační technologie denního a dálkového studia a v předmětech Biologie a Chemie pro 1.-3. ročník denního a dálkového studia oboru Gymnázium;
- zavedení názorné a projektové výuky v nově vytvořených povinně volitelných předmětech Science a Mat-IT pro 1.-3. ročník oboru Gymnáziumv denním studiu, které umožní propojit učivo jednotlivých předmětů a ročníků, zdůraznit mezipředmětové vazby a podpořit výuku finanční gramotnosti;
- vytvoření a realizace rozsáhlého praktického přírodovědně-environmentálního projektu, který bude obsahovat 10 zpracovaných témat z přírodovědné oblasti a z oblasti EVVO;
rozvoj výuky finanční gramotnosti v předmětu Mat-IT, a to na základě zpracování a realizace vybraných témat;
- vytvoření výukových pomůcek a podpůrných výukových materiálů
- vytvoření Metodiky projektové výuky v přírodovědných předmětech
- proškolení pedagogických pracovníků školy pro zvýšení didaktických, metodických a odborných kompetencí, resp. pro realiaci inovované výuky
- vybavení laboratoře přírodních věd pro realizaci názorné a projektové výuky