Střední odborná škola - IT


Informační technologie představují velmi moderní obor vzdělávání, jehož absolventi mají zajištěné dobré uplatnění i v době hospodářské recese. Vychází z rámcového vzdělávacího plánu, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 29. 5. 2008 čj. 6 907/2008-23. Číslo oboru je 18-20-M/01.

Vyučovací předměty

Všeobecně vzdělávací předměty

rozšiřují a prohlubují znalost žáků ze základní školy a vytvářejí předpoklady pro další odborné vzdělání. S ohledem na uplatnění absolventů je v jednotlivých výukových předmětech kladen důraz na rozvoj komunikativních schopností, vyhledávání a zpracování informací. Naopak memorování faktů omezujeme na nezbytně nutnou míru. 

V rámci studia si žáci osvojí dva povinné cizí jazyky. Všichni naši studenti navštěvují hodiny anglického jazyka, který má v současné době v informačních technologiích a počítačové terminologii dominantní pozici. Rozvíjíme schopnosti žáků v odborném stylu anglického jazyka. Podporujeme potřebu běžné komunikace v cizím jazyce, ale i dorozumívání se zahraničními spolupracovníky, včetně komunikace elektronickou poštou. Jako druhý jazyk si mohou studenti zvolit španělštinu, němčinu nebo francouzštinu. V případě zájmu skupiny studentů o jiný druhý jazyk jsme schopni na tuto žádost kladně reagovat a zajistit výuku prakticky každého světového jazyka. Jsme si vědomi, že globalizace povede k většímu užívání pro nás dosud exotických jazyků, jako je arabština a čínština.

Odborné předměty

tvoří jednak povinné předměty, jednak předměty výběrové. Nosnými povinnými předměty v odborné části jsou programové vybavení, zaměřené na software, a technické vybavení, kde se studenti seznamují s hardware.

Výběrové předměty

vytvářejí prostor pro odbornou specializaci v duchu konkrétního profilu absolventa. Profilace studentů je umožněna volbou několika z nich. Příkladem výběrových předmětů jsou tvorba webových stránek, geografické informační systémy, objektově orientované programování nebo sazba technických textů.

Odborné praxe

Neoddělitelnou součástí studia jsou odborné praxe, které studenti konají v technologicky pokročilých firmách.

Maturitní zkouška

Studenti oboru Informační technologie konají maturitní zkoušku teoretickou a praktickou, která zahrnuje znalosti a praktické dovednosti. Praktická maturitní zkouška je formou obhajoby maturitní práce.

Naše studenty vedeme k představě, že osobní počítač je nástroj, nikoli cíl činnosti žáků, a že informační technologie přerůstá přes rámec výstavby počítačů, jejich softwarového vybavení a komunikačních systémů a dalších prvků, které slouží jako nosné prostředí pro informační technologie.