Koncepce školy banner - 1
SMARTMODERNFRIENDLY

Koncepce školy

PŘÍSTUP K VÝUCE A VZDĚLÁVÁNÍ

Základní koncepce naší školy vychází z jednoduchého předpokladu, že učení je nenásilným procesem, který vychází z jejich přirozené zvídavosti a touhy poznávat svět kolem sebe. Tento proces zvládají od raného věku a škola jej má především podporovat a rozvíjet. To, jakým způsobem se jí to daří je zřetelně vidět na chování dětí, jejich chuti se učit novým věcem a intuitivně je používat v denním životě.

ODBORNÉ PRINCIPY A METODIKY

Ve škole plníme nejen odborné výstupy a metodiky RVP, ale dbáme také na základní obecné principy empatie, prostředí, morálky, osobní odvahy, radosti ze hry a vzdělávání, touhy objevovat, dobré nálady, srozumitelnosti a ochoty pomáhat druhým. Správně aplikovaný soubor odborných metod a metodik dětem výrazně pomáhá a pozitivně je motivuje v celém procesu výuky.

PROJEKTOVÁ VÝUKA

 Projektová výuka probíhá na naší škole již od 1. třídy. Cílem projektového vyučování je mezipředmětové propojení všech naučených znalostí v rámci všech předmětů, a jejich následná aplikace v praxi

EDU-ASSESMENT

 Cílem je naučit žáka od raného věku určitému sebepoznání, pochopení toho, jak si vede nejen v oblastech daného předmětu, ale i jak se mu daří jako součásti ekosystému vzdělávání jako takového, (Bloomova taxonomie – hodnocení rozdílných cílů a dovedností, které nastavili učitelé pro studenty (vzdělávací cíle)), učí se nastavit si cíle, na kterých společně s učitelem pracuje, a následně zhodnotit, jak se mu vedlo. Na základě toho se učí zhodnotit svoje síly, silné a slabé stránky a pracovat na rozvoji sebe sama jako komplexní osobnosti. 

FORMATIVNÍ HODNOCENÍ

Ve výuce používáme formativní hodnocení žáků. Jako hlavní smysl tohoto hodnocení vidíme v pozitivním hodnocení žáků ze všech pohledů jejich osobnosti. Žák si na základě hodnotících kritérií stanovuje vlastní cíle, kterých by rád v dalším čtvrtletí dosáhl, a navrhuje cesty, jak toho dosáhnout. Formativní hodnocení je zaměřené na průběžné interaktivní hodnocení vzdělávacích pokroků žáků a na vyhodnocování potřeb žáků ve vztahu k dosažení stanovených cílů vzdělávání. Je to proces, který staví na aktivní účasti žáka ve vyučovacím procesu a za cíl si stanovuje rozvoj sebehodnocení žáka.

Hodnotíme:

Dosažení čvrtletních výukových cílů.
Rozvoj klíčových kompetencí.
Vztah k předmětu a plnění stanovených cílů.

DALŠÍ METODY HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Na naší škole hodnotíme naše studenty procenty, nikoli známkami. Je to z důvodu objektivnějšího a spravedlivějšího hodnocení a umožňuje nám pozorovat i malé pokroky.

HEJNÉHO METODA VÝUKY MATEMATIKY

Matematiku učíme pomocí Hejného metody – rozvíjí představivost dětí a zároveň je učí logice a odvozování neznámého.

BILINGVNÍ MODEL VÝUKY JAZYKŮ

Od 6. třídy jsme školou bilingvní, výuka tedy probíhá jak v češtině, tak i v angličtině. Vyučujeme angličtinu (4h týdně), ale také ostatní předměty v angličtině. Chceme aby si žáci rozvíjeli slovní zásobu, odborné termíny ale zároveň aby daný předmět uměli a dokázali z něho časem složit maturitní zkoušku. Proto kombinujeme např. MATEMATIKA 3h české a 1h anglická.

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.