Koncepce školy banner - 1
KONCEPT PRO VÁŠ ÚSPĚCH

Koncepce školy

KONCEPCE PRO ÚSPĚCH. PRO VÁŠ ÚSPĚCH!

Koncepci školy EDUCANET, při zachování všech základních vizí a principů, neustále inovujeme, tak aby reflektovala na nejnovější moderní trendy a požadavky.

Důležité je pro nás především naučit žáky chápat a využívat moderní digitální technologie, pracovat správně s informacemi, prezentovat a argumentovat vlastní názory. Naši vyučující jsou pro studenty především jejich erudovanými a empatickými průvodci, kteří pomáhají při rozvoji jeho individuálních schopností a talentu,

s cílem podpořit vnitřní motivaci k celoživotnímu vzdělávání. Díky osobnímu přístupu jsou schopni kdykoli řešit případné individuální potíže související se studiem.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY KONCEPCE ŠKOLY EDUCANET

BILINGVNÍ MODEL VÝUKY JAZYKŮ

 • maximální rozsah výuky (v každém ročníku 4 hodiny v týdnu)
 • aprobovaní vyučující a rodilí mluvčí
 • mezinárodní jazyk. zkoušky (FCE, CAE, CPE) (všichni žáci je skládají ve 3. ročníku)
 • bilingvní výuka dalších předmětů (paralelní výuka předmětů v anglickém jazyce)
 • aktivní využití metody CLIL (Content and language integrated learning) ve všech předmětech
 • odborná spolupráce a konzultace (speciální projekty s jazykovou školou AKCENT)

PEDAGOGICKÝ SBOR A HR KONCEPCE ŠKOLY

 • stabilní personální obsazení pedagogických a odborných pozic
 • 100% míra aprobovanosti pedagogického sboru
 • motivovaný pedagogický sbor s vysokou odborností a nízkým věkovým průměrem

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A RŮST STUDENTŮ

 • mimořádný důraz kladený kladený na individuální znalostní a osobnostní rozvoj studenta
 • individuální přístup a rozvoj osobních předností a talentů studenta (viz. formativní hodnocení)
 • komplexní formy a nástroje hodnocení, podporující všechny formy osobní motivace

MODERNÍ FORMY VÝUKY

 • moderní aplikované formy projektového vyučování
 • využití ICT technologií, moderní metody a formy e-learningu

ODBORNÉ PRINCIPY A METODIKY

Ve škole plníme nejen odborné výstupy a metodiky RVP, ale dbáme také na základní obecné principy empatie, prostředí, morálky, osobní odvahy, radosti ze hry a vzdělávání, touhy objevovat, dobré nálady, srozumitelnosti a ochoty pomáhat druhým. Správně aplikovaný soubor odborných metod a metodik dětem výrazně pomáhá a pozitivně je motivuje v celém procesu výuky.

PROJEKTOVÁ VÝUKA

Kvalitní školství je předpokladem svobodně myslící společnosti. A to je samozřejmě heslem i naší školy. Naší prioritou je zamyšlení se na tím, co je pro žáka 21. století užitečné, co by se měl naučit. Proto si klademe si otázku, jak zvýšit smysluplnost a efektivitu naší výuky. Nechceme výuku, která nedává smysl. Nechceme výuku, při které by se děti na naší škole učily biflováním. Učíme děti přemýšlet, podporujeme originální řešení problému, učíme je kritickému uvažování a práci s informacemi považujme za důležitou. Na naší škole proto logicky doplňují a zpestřují výuku projektové dny. Zvyšujeme tím u žáků jejich motivaci k učení. Poznání skutečnosti se děje přirozenou cestou, která často propojuje žákovy již nabyté zkušenosti a znalosti s novými. Snažíme se spojovat teoretickou stránku probíraného učiva s praktickým odrazem v životě.

Vždy jsou vybírána taková témata, která jsou atraktivní a která mají přesah do běžného života. Při projektových dnech je ještě větší důraz kladen na rozvíjení klíčových kompetencí studentů i na utváření vazeb v mezipředmětových vztazích. Snažíme se o kreativitu v tématech i činnostech, které žáka v projektových dnech doprovází. Podle toho jsou i voleny výstupy. Žák střídá metody práce, vždy rozvíjí jiné klíčové kompetence:

 • prezentace svých poznatků a dovedností před ostatními studenty (žák se tedy učí formulovat své názory a myšlenky před ostatními spolužáky, dokáže své názory obhájit a diskutovat nad problémovými tématy)
 • natočení zajímavého videa, které zhodnotí a představí práci ve skupinách (žák se učí týmové spolupráci a kreativitě)
 • sborník literárních prací (samostatný přínos studenta, student se učí písemnou formou precizně formulovat své názory a postoje)

FORMATIVNÍ HODNOCENÍ

– ve výuce používáme formativní hodnocení žáků. Jako hlavní smysl tohoto hodnocení vidíme v pozitivním hodnocení žáků ze všech pohledů jejich osobnosti. Žák si na základě hodnotících kritérií stanovuje vlastní cíle, kterých by rád v dalším čtvrtletí dosáhl a navrhuje cesty, jak toho dosáhnout. Formativní hodnocení je zaměřené na průběžné interaktivní hodnocení vzdělávacích pokroků žáků a na vyhodnocování potřeb žáků ve vztahu k dosažení stanovených cílů vzdělávání. Je to proces, který staví na aktivní účasti žáka ve vyučovacím procesu a za cíl si stanovuje rozvoj sebehodnocení žáka.

Hodnotíme:

Dosažení čtvrtletních výukových cílů.
Rozvoj klíčových kompetencí.
Vztah k předmětu a plnění stanovených cílů.

DALŠÍ METODY HODNOCENÍ ŽÁKŮ

 • na naší škole hodnotíme naše studenty procenty, nikoli známkami
 • je to z důvodu objektivnějšího a spravedlivějšího hodnocení a umožňuje nám pozorovat i malé pokroky

EDU-ASSESMENT

 Cílem je naučit žáka od raného věku určitému sebepoznání, pochopení toho, jak si vede nejen v oblastech daného předmětu, ale i jak se mu daří jako součásti ekosystému vzdělávání jako takového, (Bloomova taxonomie – hodnocení rozdílných cílů a dovedností, které nastavili učitelé pro studenty (vzdělávací cíle)), učí se nastavit si cíle, na kterých společně s učitelem pracuje, a následně zhodnotit, jak se mu vedlo. Na základě toho se učí zhodnotit svoje síly, silné a slabé stránky a pracovat na rozvoji sebe sama jako komplexní osobnosti. 

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.