Školní a studijní projekty banner - 1
škol v příroděMODERNFRIENDLY

Školní a studijní projekty

ŠKOLNÍ & STUDIJNÍ PROJEKTY – koncepce škol v přírodě pro 2. stupeň ZŠ

CÍLE ŠKOLNÍHO PROJEKTU ŠKOL V PŘÍRODĚ

• podpořit ve studentech trvalý zájem o poznávání vlastní země i dalších regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu moderního člověka

• rozvíjet u studentů smysl pro jedinečnost a krásu přírodních objektů a jevů i lidských výtvorů, charakteristických pro jednotlivé regiony světa

• naučit studenty rozpoznávat a formulovat společenské problémy v daném regionu v minulosti i současnosti, zjišťovat a zpracovávat informace nutné pro jejich řešení, nacházet řešení a vyvozovat závěry, reflektovat je a aplikovat v reálných životních situacích

• probudit ve studentech zájem poznávat děje, skutky a jevy, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj daného regionu a společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti

• vést studenty k rozvíjení osobnosti, sebepoznání, respektování, porozumění kulturnímu dědictví, k uznávání lidských práv, poznání ekonomických vztahů a jejich fungování v občanském životě, k toleranci k jiným národům a k respektování odlišností

• utvářet ve studentech pozitivní občanské postoje, rozvíjet vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporovat přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická společnost budována

TERMÍNY ŠKOL V PŘÍRODĚ 2023/2024

bude brzy upřesněno

TŘÍDY A STUDENTI

Škol v přírodě se účastní žáci všech tříd 2. stupně ZŠ. Účast na škole v přírodě je pro všechny žáky povinná, neboť v době škol v přírodě neprobíhá výuky ve třídách. Školy v přírodě jsou v souladu se ŠVP daného ročníku.

DESTINACE – KOZÁROVICE

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ

Přihlašování probíhá formou online formuláře níže – formulář bude spuštěn v průběhu října 2023.

PREZENTACE ŠKOL V PŘÍRODĚ

ZŠ6A, ZŠ6B – English Camp

ZŠ7A, ZŠ7B – Botanicko-zoologická expedice

ZŠ8A, ZŠ8B – Člověk a svět práce (propojení DĚJ, ZEM, VKO)

ZŠ9A, ZŠ9B – Rozloučení s Educanet Praha


V každém školním roce probíhá v rámci školního vzdělávacího programu výjezdní školy v přírodě, které jsou tematicky zaměřené a doplňují školní vzdělávací oblast o povinné vzdělávací výstupy. Škola v přírodě bude probíhat v Kozárovicích, okr. Příbram (https://www.cabra.cz).

Školy v přírodě jsou povinné pro všechny žáky základní školy, neboť se jedná o vzdělávací akci. Program škol v přírodě koresponduje s probíraným učivem daného ročníku a prohlubuje dovednosti žáků.

DOKUMENTACE PREZENTACE SKUPIN

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

budou zveřejněny v průběhu října

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.