Vize a hodnoty školy banner - 1
SMARTMODERNFRIENDLY

Vize a hodnoty školy

Společnou prací se nám podařilo vytvořit, a do praxe uvést koncept, který plně reprezentuje naše základní profesní, odborné i lidské hodnoty.

Ty se staly v průběhu času pro EDUCANET SCHOOL charakteristickými a jsou prezentovány v pojetí našich VIZÍ & HODNOT, kterými jsou:

NADSTANDARD – ODLIŠENÍ – KOMUNIKACE – PROFESIONALITA – DŮVĚRA – ZÁBAVA

Forma a obsah výuky jsou přizpůsobeny potřebám a trendům prostředí a společnosti, ve kterých dospívá nastupující generace.

Preferujeme formy myšlenkových propojení teorií a praxe, odstraňujeme nelogické hranice mezi předměty, vedeme studenty k vlastnímu samostatnému přístupu k hledání, vyhodnocování a logickému chápání nových informací.

Na prvním místě u nás stojí vždy aktivní podpora a rozvoj individuálních schopností žáka, spočívající ve vzájemné důvěře a interakci při výuce.

Mgr. Jakub Pour, Ph.D., MBA – ředitel školy

PROFIL ABSOLVENTA EDUCANET PRAHA

ABSOLVENT je všestranně rozvinutá, svobodná a nezávislá osobnost, uznávající a respektující základní společenské morální hodnoty, schopná reálného hodnocení vlastních schopností a vědomostí, připravena kultivovaně formulovat a obhajovat vlastní názor.

ABSOLVENT dokáže adekvátní formou a způsoby prezentovat vlastní myšlenky, názory a výsledky své práce, má elementární přehled o aktuálních společenských a vědeckých informacích, je schopen aktivního přístupu k získávání a vyhodnocení nových informací.

ABSOLVENT umí, na míře odpovídající situaci, konverzovat a komunikovat v ústní i písemné formě v českém jazyce a ve dvou dalších světových jazycích.

ABSOLVENT ovládá uživatelsky výpočetní techniku, umí vytvářet strukturované texty a odborné práce, vytváří texty, tabulky, grafy, prezentace a databáze.

ABSOLVENT se orientuje v odborných textech a na jejich základě zpracovat abstrakt a referát

ABSOLVENT je schopen efektivní a konstruktivní týmové práce, se základními znalostmi a přiměřenými znalostmi samostatného týmového vedení.

ABSOLVENT si uvědomuje důležitost sebevzdělávání a potřeby vlastního aktivního přístupu k získávání nových vědomostí.

ABSOLVENT je schopen odpovědného vlastního výběru vysokoškolského studijního programu a je připraven k jeho úspěšnému absolvování.

Nadstandard

NADSTANDARD musí být ve školách všudypřítomný. Zdůvodňuje, proč vůbec žáci platí školné. Nadstandard je dán především osobním přístupem učitele ke každému žáku. Vede ho a pomáhá při řešení jeho individuálních potřeb a rozvíjení jeho jedinečného talentu. A to v neomezeném rozsahu pomoci žákovi, pokud žák tuto pomoc potřebuje.

Originalita

ORIGINALITA nás vymezuje mezi ostatními předními soukromými školami. Neutuchající snaha být moderní školou, která se více nežli na tradice orientuje na moderní výukové prostředky, program a metody. Usiluje být školou orientovanou na potřeby absolventů v 21. století. Je žádoucí, aby absolventi byli výborně připraveni pro své uplatnění v dalším profesním i osobním životě.

Komunikace

KOMUNIKACE učí studenty kvalitně a všestranně komunikovat. Jak navzájem mezi sebou, tak i s učiteli a dalšími lidmi. Otevřenou komunikací lze vyřešit naprostou většinu problémů. Škola je otevřená směrem k rodičům studentů, tak i směrem k veřejnosti, organizacím  a firmám. Spadá sem i vedení žáků při jejich zapojení do reálných i virtuálních sociálních sítí.

Profesionalita

PROFESIONALITA směřuje k pedagogům. Pedagog je špičkový odborník, který se neustále vzdělává, rozšiřuje své obzory, uplatňuje nové poznatky při výchově a vzdělávání nové generace. Sleduje nové poznatky v pedagogice i ve své odbornosti. Udržuje se na vysokém stupni i v oblasti digitální gramotnosti. Výuku organizuje, vymezuje, usměrňuje. Neučí v klasickém smyslu – výklad, zkoušení. Je tutorem výchovy a výuky. Hlavním úkolem je motivovat žáky, učit je se učit, uspořádávat myšlenky, logicky uvažovat, vytvářet a užívat pojmy, rozumět souvislostem a kontextu, číst a rozumět složitějším textům, srozumitelně se vyjadřovat a podobně. Organizuje práci žáků a jejich přípravu s cílem, aby se výborně uplatnili ve svém budoucím osobní i profesním životě. Motivuje je pro celoživotní učení a vzdělávání se a vychovává z nich slušné lidi. Nikdy se nesmí jednat o snahu žáka vyloučit z výchovného a vzdělávací procesu, nýbrž mu všestranně a účinně pomoci, motivovat jej. Shrneme-li , pak úkolem učitele je naučit žáky se učit, pomoci jim získat zdravou sebedůvěru a společně se žáky položit základy tomu, aby byli ve svém životě společensky angažovaní a uplatňovali základní morální a mravní principy – stali z nich slušní lidé.

Důvěra

DŮVĚRA se odehrává v široké míře. Žáci dodržují vzájemně dohodnutá a odsouhlasená pravidla chování ve školním prostředí i chování ve školní internetové síti.

Zábava

ZÁBAVA je nezbytnou hodnotou. Škola musí žáky i učitele bavit. Je to nutná podmínka pro dlouhodobou výkonnost všech zúčastněných. Učitelé a studenti stále přicházejí s novými inspiracemi. To oživuje výuku a zpříjemňuje náladu během studia. Přínosem je i nestandardní, stále proměnné prostředí pro výuku. Do školy zcela samozřejmě patří i vzdělávací hry a soutěže, zejména digitální.

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.