Školní projekty banner - 1

Školní projekty

– projektová výuka probíhá na naší škole již od 1. třídy. Cílem projektového vyučování je mezipředmětové propojení všech naučených znalostí v rámci všech předmětů, a jejich následná aplikace v praxi

Cílem projektového vyučování je především rozvoj individuálních schopností každého žáka prostřednictvím učení a vytváření samostatně myslícího a uvažujícího jedince.

Mgr. Jakub Pour, Ph.D., MBA – ředitel školy

PROJEKTOVÁ VÝUKA 1. STUPEŇ

Žijeme v 21. století je nutné velmi vážně se zamýšlet nad tím, co je opravdu důležité žáky naučit. Nesmyslnému biflování již dávno odzvonilo a proto klademe důraz na to, aby žáci dokázali samostatně přemýšlet, řešit problémové úlohy a rozvíjet vlastní kritické myšlení a práci s informacemi.

ZÁKLADNÍ PRVKY PROJEKTOVÉ VÝUKY NA I. STUPNI ZŠ

PROJEKTOVÉ TÝDNY

Projektová výuka na 1. stupni je zastoupena pravidelnými projekty, které probíhají každý měsíc je rozdělena na jednotlivé navazují etapy, tzv. projektové týdny. Vyučující jednotlivých předmětů nachystají pro žáky aktivity, ve kterých si žáci sami ověřují, zda umí získané vědomosti a dovednosti využívat v praxi.

PROJEKTOVÁ HNÍZDA

Jednotlivé předměty jsou zastoupeny tzv. projektovými hnízdy, kde jsou připraveny již zmíněné aktivity.

PROJEKTOVÉ ČINNOSTI – INDIVIDUÁLNÍ & SPOLEČNÉ

Společnými aktivitami se většinou začíná vyučovací den, žáci se tak připraví na vyučování. Poté pracují individuálně, ve dvojicích či ve skupině, na úkolech, které si sami vyberou. Mají určeno, do kdy a jaké aktivity musí mít splněny. V těchto krátkodobých projektech si žáci osvojí plánování činností, schopnost sebereflexe, která probíhá vždy na konci projektu, spolupráci a prezentaci svých výstupů.

CELOROČNÍ PROJEKT

Tyto krátkodobé projekty jsou doplněny o celoroční projekt. Celoroční projekt probíhá napříč všemi třídami 1. stupně. Základem je spolupráce žáků mezi ročníky. Žáci se naučí samostatnosti, nést zodpovědnost nejen za své výstupy, ale také celé skupiny, pokud žáci ve skupině pracují. Necháváme volnost žákům, aby pracovali tak, jak jim to nejlépe vyhovuje, dle jejich potřeb. Výstupy jednotlivých projektů jsou reflexe učitele, sebereflexe jednotlivých žáků a prezentace před ostatními skupinami.

PROJEKTOVÁ VÝUKA 2. STUPEŇ

Kvalitní školství je předpokladem svobodně myslící společnosti. A to je samozřejmě heslem i naší školy. Naší prioritou je zamyšlení se naD tím, co je pro žáka 21. století užitečné, co by se měl naučit. Klademe si otázku, jak zvýšit smysluplnost a efektivitu výuky. Nechceme výuku, která nedává smysl, nikdy nenutíme žáky k bezduchému biflování.

ZÁKLADNÍ PRVKY PROJEKTOVÉ VÝUKY NA II. STUPNI ZŠ

PROJEKTOVÉ DNY

Projektové dny jsou nedílnou součástí a zpestřením výuky na naší škole. Zřetelně zvyšují u žáků jejich vlastní motivaci a zájem o danou problematiku výuky. Poznání faktů a skutečností se děje přirozenou cestou, která intuitivně propojuje žákovy již nabyté zkušenosti a znalosti s nově získávanými informacemi. Snažíme se vždy o důsledné propojení teoretické stránky učiva s jeho praktickým odrazem v životě.

PROJEKTOVÁ TÉMATA

Vždy jsou vybírána atraktivní a aktuální témata, která mají přesah do běžného života a praxe. Při projektových dnech je ještě větší důraz kladen na rozvíjení klíčových kompetencí studentů i na utváření vazeb v mezipředmětových vztazích. Snažíme se o kreativitu v tématech i činnostech, které žáka v projektových dnech doprovází. Podle toho jsou i voleny výstupy.

METODY PROJEKTOVÉ PRÁCE

Dbáme na to, aby žáci střídali metody práce, tak aby vždy rozvíjeli jiné klíčové kompetence:

• prezentace svých poznatků a dovedností před ostatními studenty (žák se tedy učí formulovat své názory a myšlenky před ostatními spolužáky, dokáže své názory obhájit a diskutovat nad problémovými tématy)
• příprava a natočení zajímavého videa, které zhodnotí a představí práci ve skupinách (žák se učí týmové spolupráci a kreativitě)
• sborník literárních prací (samostatný přínos studenta, student se učí písemnou formou precizně formulovat své názory a postoje)

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.