Maturitní zkoušky banner - 1
SMARTMODERNFRIENDLY

Maturitní zkoušky

MATURITA – 4. ROČNÍK

MATURITNÍ TÉMATA

Maturitní témata schválená pro školní rok 2023/2024 jsou vyvěšena na nástěnce ve 3. patře budovy školy.

ORGANIZACE MATURITNÍ ZKOUŠKY 2024

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Cílem společné části je ověřit očekávané vědomosti a dovednosti ve zkušebních předmětech, které definuje školský zákon. V profilové části školy mohou ověřovat odborné vědomosti a dovednosti žáků v souladu s oborovou profilací školy. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části zkoušky.

Organizace maturitní zkoušky

Profilová zkouška – IT

Povolné pomůcky k profilové zkoušce

SPOLEČNÁ ČÁST

Ve společné části se žáci přihlašují ke 2 povinným zkouškám. Všichni žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury. V rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky. Zkoušku z cizího jazyka lze konat z anglického, německého, nebo španělského jazyka. Žák se může dále přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám, a to ze zbývajících zkušebních předmětů, které si nezvolil jako povinné zkoušky (v rámci cizího jazyka tedy není možné přihlásit se dvakrát ke stejnému cizímu jazyku), nebo z matematiky rozšiřující. Zkoušky se bez výjimky konají formou didaktického testu, který se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Na maturitním vysvědčení žáka tedy nejsou u zkoušek společné části uvedeny známky.

PROFILOVÁ ČÁST

Obdobně jako ve společné části je povinnou zkouškou pro všechny žáky zkouška z českého jazyka a literatury. Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, skládá v profilové části povinně také zkoušku z tohoto cizího jazyka. Žáci se dále přihlašují k dalším 2 nebo 3 povinným profilovým zkouškám ze školní nabídky povinných zkoušek. Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky.

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky (včetně písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury)

PŘIHLÁŠKA K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Přihláška k maturitní zkoušce se podává zástupci ředitele školy na tiskopisu stanoveném maturitní vyhláškou. Pro jarní zkušební období 2024 je nutné odevzdat přihlášku nejpozději do 1. prosince 2023, pro podzimní zkušební období pak nejpozději do 17. června 2024.

V přihlášce je nutné uvést všechny povinné údaje o žákovi, škole a zvolených zkušebních předmětech (nepovinné údaje jsou v tiskopisu označeny vysvětlivkou). Žáci, kteří žádají o přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky na základě doporučení školského poradenského zařízení, a žáci, kteří žádají o úpravu podmínek konání zkoušek z českého jazyka a literatury, matematiky a matematiky rozšiřující v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona, vyznačují svou žádost na druhé straně přihlášky.

Přihláška k maturitní zkoušce

Nejpozději do konce prosince 2023 předá škola žákovi výpis z přihlášky pro jarní zkušební období 2024. Díky tomuto dokumentu si žáci mohou zkontrolovat správnost údajů zadaných školou v informačním systému Centra (Cermatu) a předejít tak zbytečným administrativním chybám při přihlašování. V případě nesouladu údajů ve výpisu se skutečným stavem žák zašle škole správné údaje do 5 dnů od obdržení výpisu.

Na výpisu bude uveden také autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím se žáci mohou registrovat na výsledkovém portálu žáka.

PRAVIDLA PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY

Pro složení maturitní zkoušky je potřeba vykonat úspěšně obě její části. K získání maturitního vysvědčení stačí, aby žák vykonal úspěšně všechny povinné zkoušky společné a profilové části, které uvedl na přihlášce. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek (jak ve společné, tak v profilové části) tak nemají vliv na celkový výsledek žáka.

Didaktické testy ve společné části jsou hodnoceny centrálně na základě kritérií hodnocení vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Pro školní rok 2023/2024 budou kritéria vydána nejpozději do 31. března 2024. Hodnocení zkoušek profilové části stanovuje ředitel školy v souladu s pravidly stanovenými školským zákonem a maturitní vyhláškou.

Pokud se ke zkoušce žáci nedostaví, mohou omluvit svou nepřítomnost řediteli školy do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky. V případě, že ředitel školy omluvu uzná, vzniká žákům právo konat náhradní zkoušku.

V případě, že žáci u zkoušky neuspějí, mohou konat 2 opravné zkoušky z každého zkušebního předmětu (mají tedy celkem 3 pokusy). To neplatí pro nepovinné zkoušky, z nichž nelze konat opravnou zkoušku.

MATURITNÍ PRÁCE

Témata maturitních prací budou zveřejněna nejpozději do 1. 9. 2023. Žáci si vybírají témata maturitní práce nejpozději do 1. 11. 2023.

UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK

Žáci, kteří k přihlášce přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) vydané školským poradenským zařízením, konají maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jejich znevýhodnění uvedených v příloze č. 3 k maturitní vyhlášce č. 177/2009 Sb.

TERMÍNY KONÁNÍ

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2023 budou konat 2. – 7. května 2024, v podzimním zkušebním období pak v září 2024. Zkoušky profilové části se v jarním zkušebním období budou konat v období 3. 4. 2024 (písemná část), a od 16. 5. do 24. 5. 2024 (ústní část). Podzimní termín profilové maturitní zkoušky je stanoven na září 2024.

PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ

  • 1. 9. 2023 zveřejnění maturitních témat
  • do 1. 11. 2023 si žáci vybírají témata maturitní práce
  • do 1. 12. 2023 podání přihlášky k maturitní zkoušce (jarní termín)
  • do 22. 3. 2024 odevzdání maturitní práce
  • 3. 4. 2024 profilová část maturitní zkoušky – písemná práce z ČJL a cizího jazyka
  • 2. 5. – 7. 5. 2024 společná část maturitní zkoušky – didaktické testy (ČJL, MAT / cizí jazyk)
  • 16. 5. – 24. 5. 2024 profilová část maturitní zkoušky – ústní zkoušky

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.