Studijní práce a výstupy banner - 1
SMARTMODERNFRIENDLY

Studijní práce a výstupy

POSTUPOVÝ PROJEKT – 1. ROČNÍK GYMNÁZIUM

STUDENTI A TŘÍDY

Postupové projekty (dále jen PP) se týkají studentů 1. ročníku gymnázia (tedy studentů tříd G1A a G1B).

TÉMATA POSTUPOVÉHO PROJEKTU

Témata PP, včetně jmen garantů, budou zveřejněna 18. 9. 2023 na webu školy v sekci Studijní práce a výstupy / Postupový projekt – 1. ročník a na informační nástěnce ve 3. patře budovy školy.

VÝBĚR TÉMAT POSTUPOVÉHO PROJEKTU

Student (skupina studentů) si vybere téma ze zveřejněné nabídky témat PP.

Osobním nebo písemným dotazem u garanta projektu ověří, zda jsou v požadované skupině stále volná místa. V případě, že tomu tak je, vyplní student společně s garantem projektu formulář Zadání postupového projektu. Každý student se přihlašuje právě do jednoho PP. V jednom projektu může být zapsáno maximálně šest studentů (případné výjimky povoluje vedení školy). Studentovi, který si žádné téma PP nezvolí do 22. 9. 2023, bude téma přiděleno vedením školy.

HODNOCENÍ POSTUPOVÉHO PROJEKTU

Student je z PP hodnocen v obou pololetích příslušného školního roku.

Za 1. pololetí je student hodnocen na základě povinných měsíčních konzultací s garantem projektu (viz harmonogram konzultací). Na každé konzultaci (s výjimkou první) je student hodnocen za splnění povinností a úkolů stanovených garantem projektu na předchozí konzultaci. Váha každého hodnocení je 75 %. Vzhledem k počtu konzultací v 1. pololetí (říjen, listopad, prosinec, leden) získá každý student celkem 3 hodnocení s váhou 75 %.

Za 2. pololetí je student hodnocen následovně:

1.) Na základě povinných měsíčních konzultací s garantem projektu (viz harmonogram konzultací). Na každé konzultaci je student hodnocen za splnění povinností a úkolů stanovených garantem projektu na předchozí konzultaci. Váha každého hodnocení je 75 %.

Vzhledem k počtu konzultací ve 2. pololetí (únor, březen, duben) získá každý student celkem 3 hodnocení s váhou 75 %.

2.) Po odevzdání projektu vypracuje garant závěrečné hodnocení, ve kterém zhodnotí celý postupový projekt. Váha tohoto hodnocení je 100 %.

3.) Celá skupina prezentuje projekt před komisí složenou z členů pedagogického sboru. Váha hodnocení prezentace je 100 %.

4.) Celkového hodnocení studenta za 2. pololetí je váženým průměrem hodnocení z bodů 1) – 3). V případě celkového hodnocení 0 % – 39 % (z jakéhokoliv důvodu) student (nebo celá skupina) koná z předmětu Postupový projekt opravnou zkoušku, jejímž obsahem je vypracování a následná prezentace náhradního projektu. Téma náhradního projektu stanovuje vedení školy. Za plnění povinností a úkolů stanovených garantem projektu na povinných konzultacích jsou studenti hodnoceni individuálně. V závěrečném hodnocení garanta a za prezentaci projektu je skupina hodnocena jako celek.

KONZULTACE A DOCHÁZKA

Konzultace PP probíhají jednou měsíčně dle předem stanoveného harmonogramu.

Konzultace jsou pro všechny studenty povinné a docházka na nich je řešena stejným způsobem jako na jiných předmětech. V případě, že má student absenci na konzultacích vyšší než 25 %, není z předmětu PP hodnocen a koná doklasifikační zkoušky (DZK) dle školního řádu. Obsah a formu DZK určuje garant PP. Ve výjimečných odůvodněných případech (nemoc, lékař) lze absenci na konzultacích nahradit v jiném termínu.

– rozhodnutí o náhradním termínu je plně v kompetenci garanta PP.

Student, který zahájí studium na EDUCAnetu později (v průběhu školního roku), má povinnost přidat se k některé z existujících skupin PP, ve které jsou volná místa, nejpozději do 14 dnů po svém nástupu do školy. Student se účastní všech konzultací, které se konají po jeho nástupu do školy. Studenti IVP mohou po dohodě s garantem PP konzultovat elektronicky. Rozhodnutí o možnosti elektronické konzultace je plně v kompetenci garanta PP.

ODEVZDÁNÍ A ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ POSTUPOVÉHO PROJEKTU

Skupina odevzdává požadované výstupy PP v elektronické podobě garantovi PP nejpozději do stanoveného termínu.

V případě neodevzdání nebo pozdního odevzdání PP získává celá skupina od garanta projektu hodnocení 0 % s váhou 1000 %. Garant projektu vypracuje závěrečné hodnocení, se kterým bude skupina seznámena nejpozději při prezentaci projektu.

PREZENTACE POSTUPOVÉHO PROJEKTU

Prezentace PP probíhá před komisí před komisí složenou ze zástupců pedagogického sboru.

Prezentace PP je veřejná.

Harmonogram prezentace je následující:

• vlastní prezentace: max. 15 minut
• dotazy komise: max. 5 minut
• celkem: max. 20 minut při prezentaci projektu.

TERMÍNY

Zveřejnění témat projektů18. 9. 2023
Přihlášení studentů do projektů18. 9. (12:00) – 22. 9. 2023 (14:00)
Odevzdání projektů v elektronické podobědo 30. 4. 2024
Veřejná prezentace projektů5. 6. 2023
Opravné zkouškysrpen 2024 (bude upřesněno)

Témata postupových projektů 2023/24

ROČNÍKOVÁ PRÁCE – 2. ROČNÍK GYMNÁZIUM

STUDENTI A TŘÍDY

Ročníkové práce (dále jen RP) se týkají všech studentů 2. ročníku gymnázia (tedy studentů tříd G2A, G2B a G2D).

Studenti tříd G2B a G2D vypracovávají a obhajují RP v anglickém jazyce.

TÉMATA ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Témata RP včetně jmen vedoucích budou zveřejněna 18. 9. 2023 na webu školy v sekci Studijní práce a výstupy / Ročníková práce – 2. ročník a na informační nástěnce ve 3. patře budovy školy.

VÝBĚR TÉMAT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Existují dvě možnosti výběru tématu RP:

1.) Student si vybere téma ze zveřejněné nabídky témat RP. Osobním nebo písemným dotazem u vedoucího práce si ověří, zda si požadované téma dosud nikdo nezvolil. V případě, že je téma stále volné, vyplní student společně s vedoucím práce formulář Zadání ročníkové práce.

2.) Student si zvolí vlastní téma a vedoucího RP. Osobním nebo písemným dotazem si u příslušného interního vyučujícího školy ověří, zda je tento vyučující ochoten a schopen jeho ročníkovou práci vést. Vyučující má právo studenta odmítnout, jestliže si stejné nebo podobné téma RP již dříve zvolil jiný student, jestliže studentem zvolené téma není pro ročníkovou práci vhodné nebo jestliže již vyučující vede RP alespoň dvěma jiným studentům. V případě, že vyučující souhlasí s vedením práce, vyplní student společně s vedoucím práce formulář Zadání ročníkové práce. Každý student si vybírá právě jedno téma RP. Jedno téma RP nemůže mít zvoleno více studentů. Studentovi, který si žádné téma RP nezvolí do 22. 9. 2023, bude téma přiděleno vedením školy.

HODNOCENÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Student je z RP hodnocen v obou pololetích příslušného školního roku.

Za 1. pololetí je student hodnocen na základě povinných měsíčních konzultací s vedoucím práce (viz harmonogram konzultací). Na každé konzultaci (s výjimkou první) je student hodnocen za splnění povinností a úkolů stanovených vedoucím práce na předchozí konzultaci. Váha každého hodnocení je 75 %. Vzhledem k počtu konzultací v 1. pololetí (říjen, listopad, prosinec, leden) získá každý student celkem 3 hodnocení s váhou 75 %. Za 2. pololetí je student hodnocen následovně:

1.) Na základě povinných měsíčních konzultací s vedoucím práce (viz harmonogram konzultací). Na každé konzultaci je student hodnocen za splnění povinností a úkolů stanovených vedoucím práce na předchozí konzultaci. Váha každého hodnocení je 75 %. Vzhledem k počtu konzultací ve 2. pololetí (únor, březen, duben) získá každý student celkem 3 hodnocení s váhou 75 %.

2.) Po odevzdání práce vypracuje vedoucí posudek, ve kterém dle předem stanovených kritérií zhodnotí celou ročníkovou práci. Váha tohoto hodnocení je 100 %.

3.) Student obhajuje práci před komisí složenou z členů pedagogického sboru.

Váha hodnocení obhajoby je 100 %.

4.) Celkového hodnocení studenta za 2. pololetí je váženým průměrem hodnocení z bodů 1) – 3). V případě celkového hodnocení 0 % – 39 % (z jakéhokoliv důvodu) student koná z předmětu Ročníková práce opravnou zkoušku, jejímž obsahem je vypracování a následná obhajoba náhradní práce. Téma náhradní práce stanovuje vedení školy.

KONZULTACE A DOCHÁZKA

Konzultace RP probíhají jednou měsíčně dle předem stanoveného harmonogramu.

Konzultace jsou pro všechny studenty povinné a docházka na nich je řešena stejným způsobem jako na jiných předmětech. V případě, že má student absenci na konzultacích vyšší než 25 %, není z předmětu RP hodnocen a koná doklasifikační zkoušky (DZK) dle školního řádu. Obsah a formu DZK určuje vedoucí RP.

Ve výjimečných odůvodněných případech (nemoc, lékař) lze absenci na konzultacích nahradit v jiném termínu

– rozhodnutí o náhradním termínu je plně v kompetenci vedoucího RP.

Student, který zahájí studium na EDUCAnetu později (v průběhu školního roku), má povinnost zvolit si téma a vedoucího RP nejpozději do 14 dnů po svém nástupu do školy. Student se účastní všech konzultací, které se konají po jeho nástupu do školy. Studenti IVP mohou po dohodě s vedoucím RP konzultovat elektronicky. Rozhodnutí o možnosti elektronické konzultace je plně v kompetenci vedoucího RP.

ODEVZDÁNÍ A POSUDEK ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Student odevzdává RP v elektronické i vytištěné podobě vedoucímu RP nejpozději do stanoveného termínu. V případě neodevzdání nebo pozdního odevzdání RP získává student od vedoucího práce hodnocení 0 % s váhou 1 000 %. Vedoucí práce vypracuje posudek, který následně studentovi předá nejpozději do stanoveného termínu. Součástí posudku jsou i doporučené otázky k obhajobě RP.

OBSAH A FORMA ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Student vypracovává RP zásadně ve formátu sdíleného dokumentu Google. Žádný jiný formát (např. doc, docx, txt aj.) nebude akceptován. Konkrétní požadavky na obsah a formu RP jsou uvedeny v dokumentu Požadavky – obsah a forma ročníkové práce.

PREZENTACE A OBHAJOBA ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Obhajoba RP probíhá před komisí složenou ze zástupců pedagogického sboru.

Obhajoba RP je veřejná.

Harmonogram obhajoby je následující:
• vlastní obhajoba: max. 15 minut
• dotazy komise: max. 5 minut
• celkem: max. 20 minut

Zveřejnění témat prací18. 9. 2023
Výběr tématu práce – studenti18. 9. (12:00) – 22. 9. 2023 (14:00)
Odevzdání prací (v písemné i elektronické podobě)do 30. 4. 2024
Předání posudků vedoucích prací31. 5. 2024
Obhajoba ročníkových prací6. 6. 2024
Opravné zkouškysrpen 2024 (bude upřesněno)

POSTUPOVÉ ZKOUŠKY – 3. ROČNÍK GYMNÁZIUM

STUDENTI A TŘÍDY

Postupové zkoušky (dále jen PZ) konají všichni studenti 3. ročníku gymnázia a střední školy IT (tedy studenti tříd G3A, G3B, G3C, G3D a C3).

PŘEDMĚTY A OKRUHY POSTUPOVÉ ZKOUŠKY

Studenti gymnázia konají PZ celkem ze čtyř předmětů, přičemž každý student koná dvě povinné zkoušky z předmětů český jazyk a literatura (ČJL) a anglický jazyk (ANJ) a dvě nepovinné zkoušky, které si volí z těchto předmětů: matematika (MAT), fyzika (FYZ), informatika a výpočetní technika (ICT), biologie (BIO), chemie (CHEM), zeměpis (ZEM), dějepis (DĚJ), základy společenských věd (ZSV), německý jazyk (NEJ), španělský jazyk (ŠPJ), italský jazyk (ITJ), francouzský jazyk (FRJ).

PZ z předmětů český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, italský jazyk a francouzský jazyk se konají formou didaktického testu a písemné práce, PZ z ostatních předmětů se konají formou didaktického testu.

Výběr volitelných předmětů bude probíhat v termínu od 2. 10. do 13. 10. 2023, a to formou oficiální přihlášky, kterou student řádně vyplní a následně osobně odevzdá svému třídnímu učiteli nejpozději 13. 10. 2023. 

Veškeré informace k PZ každého z předmětů (časový limit, hranice úspěšnosti, učivo, doporučené zdroje, možnosti prominutí zkoušky) budou budou zveřejněny 2. 10. 2023 na webu školy v sekci Studijní práce a výstupy / Postupové zkoušky – 3. ročník a na informační nástěnce ve 3. patře budovy školy.

HODNOCENÍ A PROMINUTÍ POSTUPOVÉ ZKOUŠKY

Pokud student z PZ v daném předmětu získá hodnocení alespoň 40 %, ve zkoušce v tomto předmětu USPĚL. Pokud student z PZ v daném předmětu získá hodnocení méně než 40 %, ve zkoušce v tomto předmětu NEUSPĚL a koná z tohoto předmětu doklasifikační zkoušku (DZK) s váhou 500 %.

Procentuální hodnocení z PZ se nezapočítává do celkového váženého průměru studenta, hodnocení z případné DZK je podle školního řádu dílčím hodnocením.

PZ z předmětů český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, italský jazyk a francouzský jazyk se skládá ze dvou částí (z didaktického testu a písemné práce) – student vykoná tuto zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná obě části zkoušky (tj. pokud získá alespoň 40 % z didaktického testu a zároveň alespoň 40 % z písemné práce). 

PZ z daného předmětu (s výjimkou cizích jazyků) je možné prominout:

  1. studentovi, který reprezentuje školu svojí účastí ve středoškolské odborné činnosti (SOČ) a zároveň svoji práci obhájí ve školním kole před odbornou komisí,
  2. studentovi, který reprezentuje školu svojí účastí v předmětové olympiádě nebo jiné obdobné soutěži.

PZ z anglického jazyka lze prominout na základě úspěšně složeného certifikátu úrovně B2 CEFR a vyšší, získaného nejpozději do 31. 5. 2024. PZ z německého, španělského, italského a francouzského jazyka lze prominout na základě úspěšně složeného certifikátu úrovně B1 CEFR a vyšší, získaného nejpozději do 31. 5. 2024.

Přesné podmínky prominutí PZ v daném předmětu stanovuje vedoucí příslušné předmětové sekce; tyto podmínky jsou nedílnou součástí informací k PZ z každého předmětu.

ZKOUŠKA A ABSENCE

Pokud se student bez omluvy nedostaví k řádnému termínu PZ, z příslušné zkoušky NEUSPĚL. Ve výjimečných odůvodněných případech (např. nemoc) koná student PZ v náhradním termínu, do té doby není z příslušného předmětu hodnocen, neboť nesplnil povinnou složku hodnocení. Aby měl student možnost konat PZ v náhradním termínu, musí se z řádného termínu předem omluvit a důvod jeho absence musí být závažný. Závažnost tohoto důvodu posuzuje individuálně vedení školy.

Termíny

Zveřejnění informací k PZdo 2. 10. 2023
Výběr volitelných předmětů PZ2. 10. – 13. 10. 2023
Školní kolo SOČ (prominutí PZ)12. – 16. 2. 2024
Řádný termín PZ30. 5. – 31. 5. 2024
Náhradní termín PZčerven 2024 (bude upřesněno)
Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.