Družina, klub a kroužky banner - 1
WE CREATE A SCHOOL

Družina, klub a kroužky

DRUŽINA


Školní družina ZŠ EDUCANET SCHOOL PRAHA se nachází ve 2. patře budovy.

VYCHOVATELKY/PEDAGOGICKÝ DOZOR

Alena Vyčítalová – oddělení Užovky, vedoucí vychovatelka školní družiny
Blanka Pikalová – oddělení Tygři, vychovatelka
Alena Nytlová – asistentka oddělení Tygři
Michaela Mikitová – učitelka angličtiny

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

– ranní provoz: 7:30 – 8:25 hodin
– odpolední provoz: 12:10 – 16:30 hodin

PROVOZ ŠKOLNÍHO KLUBU – I. STUPEŇ ZŠ

– odpolední provoz: 16:30 – 17:30 hodin

KONTAKT/INFORMACE
Telefon: 731 456 603
E-mail: alena.vycitalova@educanet.cz

PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ve školní družině probíhá pedagogická činnost, která je rozdělena do několika bloků (venkovní program, vnitřní program, angličtina). Z tohoto důvodu je vyzvedávání ve školní družině nastaveno následovně:

– žáka, kterému končí vyučování do 12:10 hodin, je možné vyzvednout od 12:45 do 13:45 hodin, v 15:00 hodin a od 15:30 do 17:30 kdykoliv, nebo na základě písemné domluvy zákonného zástupce žáka s vychovatelkou školní družiny.

– žáka, kterému končí vyučování v 13.05 hodin, je možné vyzvednout do 14:00 hodin, v 15:00 hodin a od 15:30 do 17:30 hodin kdykoliv, nebo opět na základě písemné domluvy zákonného zástupce žáka s vychovatelkou školní družiny.

Více o náplni vzdělávání ve ŠD viz ŠVP ŠD.

VNITŘNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Dále rodiče žádáme, aby se seznámili s Vnitřním školním řádem ŠD.

Výše měsíčního poplatku je stanovena na 1 500 Kč. Poplatek se platí vždy na celé pololetí bez ohledu na počet dní strávených v ŠD (tzn. platba za první pololetí do 6. 9. 2020, platba na druhé pololetí do 31. 1. 2021). Poplatek je hrazen převodem na účet školy (516111000/2700) s uvedením VS školní družiny 1002002. Pokud dítě dochází pouze do ranní družiny, poplatek neplatí, je v ceně školného.

UPOZORNĚNÍ RODIČŮM:

Má-li být dítě uvolněno ze školní družiny dříve než v hodinu určenou v přihlášce do ŠD, musí se předem prokázat písemným vyzváním rodičů. Od této doby a po ukončení provozu ŠD přejímají právní odpovědnost za dítě rodiče. Vychovatelka není povinna vést dítě domů. Po ukončení provozu ŠD se dítě, které rodiče nevyzvednou, předá příslušnému pracovišti. Vychovatelky respektují pravidla styku dětí s rozvedenými rodiči ve smyslu soudního rozhodnutí, pokud jsou s tímto rozhodnutím seznámeny písemně.

ŠKOLNÍ KLUB – II. STUPEŇ ZŠ

Školní klub ZŠ EDUCANET SCHOOL PRAHA se nachází ve 2. patře budovy.

VYCHOVATELKY/PEDAGOGICKÝ DOZOR

Alena Vyčítalová – vedoucí vychovatelka školního klubu
Iva Ulrychová – vychovatelka školního klubu, příprava na vyučování
Jiří Kräuter – vychovatel, sportovní aktivity

PROVOZ ŠKOLNÍHO KLUBU – II. STUPEŇ ZŠ

• pravidelná činnost Školního klubu II stupně bude zahájena 14. 9. 2020 v časech 13:30 – 16:30 hodin

KONTAKT/INFORMACE

Telefon: 731 456 603
E-mail:
alena.vycitalova@educanet.cz
iva.ulrychova@educanet.cz

PROGRAM A AKTIVITY ŠKOLNÍHO KLUBU

Školní klub je zaměřen na přípravu na vyučování (k dispozici počítač s tiskárnou), bude probíhat doučování z českého jazyka, matematiky, science, anglického jazyka (každý den od 14:00 do 15:00 hodin). Poplatek za školní klub je 500 Kč/měsíčně. Poplatek se platí vždy na celý školní rok (tzn. do 13. 9. 2020). Poplatek je hrazen převodem na účet školy (516111000/2700) s uvedením VS školního klubu 1002002.

UPOZORNĚNÍ RODIČŮM:

Má-li být dítě uvolněno ze školní družiny dříve než v hodinu určenou v přihlášce do ŠK, musí se předem prokázat písemným vyzváním rodičů. Od této doby a po ukončení provozu ŠK přejímají právní odpovědnost za dítě rodiče. Vychovatelka není povinna vést dítě domů.

KLUB RODIČŮ EDUCANET PRAHA

KLUB RODIČŮ EDUCANET PRAHA vznikl v roce 2015.

Jeho prostřednictvím Vám chceme přiblížit naši školu, zlepšit komunikaci mezi školou a rodiči, a popularizovat školu na veřejnosti. Hlavním cílem klubu je však především budování vzájemného pozitivního vztahu, předávání nových nápadů a podnětů, které ve výsledku pomohou vytvářet takové školní prostředí, ve kterém se děti budou cítit dobře a budou se do něj těšit.

CÍLE KLUBU RODIČŮ EDUCANET PRAHA

• organizování školních i mimoškolních akcí, které vedou ke zlepšení spolupráce rodičů se školou a žáky
• spolupráce s vedením školy a pedagogy
• přispívat škole dobrovolnou pomocí
• zkvalitňování prostředí školy

Činnost klubu probíhají ve spolupráci s vedením školy i pedagogy.

KONTAKT/INFORMACE

Klub rodičů organizuje paní Petra Paulusová (klubrodicu@educanet.cz)

ZÁJMOVÉ KROUŽKY EDUCANET PRAHA

Platba za kroužky je možná pouze v hotovosti nebo kartou v kanceláři školy.

Platbu je třeba uhradit hned poté, co na mail, či jiným způsobem rodič dostane pokyny k platbě. Pokud není kroužkovné v těchto termínech uhrazeno, nebude dítě do kroužku přijato. Po úhradě platby není možné platbu za kroužek vrátit (např. při odhlášení dítěte). Platba bude vrácena pouze v případě zrušení kroužku (poměrná částka). V případě, že přihlásíte dítě do kroužku v 1.pololetí, je tak přihlášeno na celý školní rok,

není potřeba jej přihlašovat znovu ve 2.pololetí. Pokud nebude dítě ve 2.pololetí v kroužku pokračovat, prosíme, neprodleně nás o tom informujte písemně na mail a to nejpozději do 4. 1. 2017. V průběhu ledna budou doplňována uvolněná místa v kroužcích, popř. v kroužcích nově vypsaných.

DŮLEŽITÉ PROVOZNÍ INFORMACE

• Při nenaplnění kapacity kroužku (každý kroužek má jinou kapacitu) si vyhrazujeme právo kroužek neotevřít.
• Při hrubém porušování Školního řádu může být dítě z kroužku vyloučeno bez náhrady.
(u hudebních kroužků zvažte opravdový zájem o kroužek, u hudebních kroužků je také nutné doma cvičit.
• Lektoři si vždy děti vyzvednou ve školní družině a také je odvedou zpět. Lektoři vedou docházku kroužku.
• V době státních svátků, školních prázdnin, ředitelského volna a školy v přírodě se kroužky nekonají.

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.